ورود به سايت       پنجشنبه 18 آذر 1395
 
 
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی عملیات احداث سه باب سرویس بهداشتی در سطح منطقه (تاریخ بازگشایی: 2 آذرماه 1395)
آگهی مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای روشنایی معابر بلوار مسیر C (برنده مناقصه: شرکت فنی مهندسی آذر یورد سال)
آگهی مزایده: فراخوان مزایده محل شهر بازی پارک کوهستان (برنده مناقصه: هادی فتحی)
آگهی مزایده: آگهی مزایده هتل 4 ستاره ارس (تاریخ بازگشایی: 12 مرداد ماه 1395)
آگهی مزایده: مزایده عمومی اموال منقول (اسقاطی،ضایعات و مازاد ) (تاریخ بازگشایی: 15 فروردین ماه 95)
آگهی مزایده: مزایده فروش خودروی سواری (تاریخ بازگشایی: )
آگهی مزایده: آگهی مزایده فروش خودروی سواری موسو تیپ E32M (تاریخ بازگشایی: )