ورود به سايت       سه شنبه 23 مرداد 1397
 
 
گروه ها
عمرانی و زیر بنایی (173)
..عملیات اجرایی (153)
..شناسایی پیمانکار (3)
..انتخاب مشاور (4)
..خرید و نصب (7)
خدمات و پشتیبانی (57)
..خودرو (1)
..خدمات عمومی و اداری (14)
..تعمير، نگهداري و پشتيبانی (16)
..خدمات فنی و راه اندازی (1)
فن آوری اطلاعات (1)
ماشین آلات و تجهیزات (4)
..تجهيزات برق، الکترونيک، مخابرات (3)
واگذاری (41)
اطلاعیه (38)
فهرست مناقصه ها و مزایده ها
ریشه » واگذاری  » جزئیات مناقصه و مزایده
  
عنوان: تجدید مزایده واگذاري بصورت اجاره کانکس های اطلاع رسانی ویژه گردشگران
شرکت: منطقه آزاد ارس
نوع معامله: یک مرحله ای

توضیحات: سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد ، کانکس های اطلاع رسانی ویژه گردشگران واقع در سطح منطقه را تحت شرايط مزايده به صورت اجاره به شرکت های دارنده مجوز فعالیت در حوزه گردشگری واگذار نمايد. متقاضيان
مي توانند از محل مورد نظر بازديد و مبلغ اجاره بهاء پيشنهادي خود را در پاكت سربسته تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 19/06/93 به دفترامور مناقصات و قراردادهای سازمان منطقه آزاد ارس تحويل نمايند.

رديف

مكان مورد اجاره

آدرس محل

قيمت پايه اجاره بهاء  ماهانه (ريال)

1

کانکس به ابعاد 3*3

جلفا- ورودی شهر

1،300،000

2

کانکس به ابعاد 3*3

جلفا – سایت عباسی

1،000،000

3

کانکس به ابعاد 3*3

نوردوز-ورودی شهر

800،000

1- ارائه مجوز فعاليت ( درحوزه گردشگری) از مراجع ذيصلاح براي شركتهاي متقاضي الزامي مي باشد.
2- ارائه تصوير اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شركت الزامي است.
3- متقاضيان در زمان ارائه پاكت پيشنهاد قيمت، موظف به ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي یا چک تضمین شده معادل ده(10)درصد كل مبلغ پایه اجاره يكساله کانکس ها،(به مبلغ 3،720،000 ریال) مي باشند. به پاكات فاقد برگ تضمين،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- قبل از تنظيم قرارداد اجاره با شركت برنده، تضمين حسن انجام تعهدات معادل 10 درصد مبلغ اجاره یک ساله اخذ خواهد شد.
5- مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 19/06/93 مي باشد.
6- متقاضيان جهت ارائه قيمت ، مي بايست برگ پيشنهادي را از دفتر امور مناقصات و قراردادهای واقع در آذربایجان شرقی- جلفا- منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس- میدان عباس میرزا سایت اداری – طبقه سوم واحد امور مناقصات و قراردادها تلفن :4-04142025701 اخذ نمايند.